Myanmar | English
EASI Travel Card Registration Form
ေလွ်ာက္ထားလိုသည့္ ကဒ္အမ်ိဳးအစား :
အမည္ :  
မွတ္ပံုတင္အမွတ္ :   
Gender :
Marital Status :
ေမြးသကၠရာဇ္ :  
လူမ်ိဳး :  
 ႏိုင္ငံသား :  
အဖအမည္ :  
ေနရပ္လိပ္စာ :  
လုပ္ငန္းလိပ္စာ :  
ဖုန္းနံပါတ္ :  
မိုဘုိင္းဖုန္းနံပါတ္ :  
အီးေမးလ္လိပ္စာ :  
ေလွ်ာက္ထားလိုသည့္ ဘဏ္ခြဲအမည္ :
Terms and Conditions for MasterCard
Submit
Fequently Asked Questions UnionPay

EASI TRAVEL UNION PAY CARD ဆိုသည္မွာခ်က္လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ ေငြသားသယ္ေဆာင္ ေပးေခ်ျခင္းတုိ႔ ေနရာတြင္ အစားထုိး အသုံးျပဳသည့္ စရိတ္သက္သာၿပီး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရျပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္ ကတ္္ျဖစ္ပါသည္။ သံုးစြဲလိုေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို ကတ္္ထဲတြင္ၾကိဳတင္ေငြျဖည့္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေၾကြးဝယ္ကတ္္မ်ားကဲ့သုိ႔ ဘဏ္စာရင္းမ်ားဖြင့္ထားရန္မလိုပါ။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ CB Bank ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ CB Bank ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ျဖည့္စြက္ျပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

အသက္ (၁၈)ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ မည္သူမဆုိေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

EASI TRAVEL UNION PAY CARD စာရင္းဖြင့္သည့္အခါ ေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္္ (သို႔) Passport ၊ ခရီးသြားအေထာက္အထား စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

EASI TRAVEL UNIONPAY CARD လက္၀ယ္ေရာက္ရွိသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၂၄နာရီအျကာတြင္ စတင္သံုးစြဲႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္ရွိ အလႊာအသီးသီးမွလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရဟန္းရွင္လူမ်ား ႏုိင္ငံတကာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ကုိင္တြယ္စရာမလုိဘဲယခု EASI TRAVEL UNIONPAY CARDျဖင့္ UnionPay International အမွတ္တံဆိပ္ပါရွိေသာ ATMမ်ား၊ POS စက္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္သျဖင္ ့ ေငြေၾကးလုံျခဳံမႈ ပုိမုိရရွိလာၿပီး သုံးစဲြရာတြင္ ပုိမုိအဆင္ေျပလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ထက္ပုိမုိျပီး ေငြေၾကးသုံးစဲြလာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘဏ္ရွင္းတမ္းကုိ E-mailမွတဆင့္ ေပးပုိ႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏လက္က်န္ေငြကုိ ႏုိင္ငံတကာရွိိ UNIONPAY INTERNATIONAL အမွတ္တံဆိပ္ပါရွိေသာ ATMမ်ားတြင္ EASI TRAVEL UNIONPAY CARD ျဖင့္စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။ CB Bank၏ Websiteတြင္ လက္က်န္ေငြ ႏွင္႔ Transaction statement တို႔ကုိ စစ္ေဆးႏုိင္ပါမည္။

သင္ႏွင့္နီးစပ္ရာ CB Bank ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ CB Bank ၏ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ EASI TRAVEL UNIONPAY CARD ကို ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္ပါသည္။

သင္၏ကတ္္သည္ UNIONPAY CARD အမွတ္တံဆိပ္ပါရွိေသာ EASI TRAVEL UNIONPAY CARD ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာရွိ UNIONPAY CARD အားလက္ခံရာစတိုးဆိုင္မ်ား၊ ATMမ်ားႏွင့္ Onlineမ်ားတြင္ ၄င္းကတ္္ကိုအသံုးျပဳနုိင္သည္။ ၾကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကတ္္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ေငြေၾကးပမာဏအထိသာ သံုးစြဲျခင္းကို သတ္မွတ္ကန္႔သတ္ေပးထားသည္။ သင္၏ကတ္္ကို သင္တစ္ၾကိမ္အသံုးျပဳတိုင္း သင္ဝယ္ယူသည္႔ ေငြေၾကးပမာဏအား သင္၏ကတ္္ထဲမွ အလိုအေလ်ာက္ ႏွဳတ္ယူထားျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ ကတ္္မ်ားကို ဝယ္ယူထားေသာ (သုိ႔မဟုတ္) ကတ္္မ်ားေရာင္းခ်ေပးရာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ CB Bank ရုံးခ်ဳပ္ ႏွင္႔ CB Bank ဘဏ္ခြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ သင္၏ကတ္္ထဲသုိ႔ ေငြေၾကးထပ္မံျဖည့္သြင္းနိုင္ပါသည္။ သင္၏ကတ္္ထဲသို႔ ေငြေၾကးထပ္မံထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိလုိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ကတ္္ထုတ္ေပးေသာ CB Bank ရုံးခ်ဳပ္ ႏွင္႔ CB Bank ဘဏ္ခြဲမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

UNIONPAY CARD အမွတ္တံဆိပ္ပါရွိေသာ ႏုိင္ငံတကာရွိမည္သည္႔ ATM စက္မ်ားတြင္မဆို ေငြထုတ္ယူရန္အတြက္ စက္ထဲသို႔ ကတ္္ကိုထည့္သြင္းျပီး PINနံပါတ္ကုိ ရိုက္ထည့္ရမည္။ ေငြထုတ္ရန္ စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ျပီးထုတ္ယူလိုေသာေငြပမာဏကိုရိုက္ထည္႔ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ေငြသားႏွင့္ ကတ္္ကိုထုတ္ယူျပီး ေငြရေျပစာအား စစ္ေဆးထုတ္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ UNIONPAY CARD အမွတ္တံဆိပ္ပါရွိေသာ ႏုိင္ငံတကာရွိ မည္သည့္ATM တြင္မဆို EASI TRAVEL UNIONPAY CARD ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုသို႔အသံုးျပဳရန္အတြက္ သင့္ကတ္္၏ လက္က်န္ေငြပမာဏကိုသိရိွထားရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရာင္းသူႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူတို႔သည္ သင္၏ ေငြစာရင္းလက္က်န္ပမာဏကို မသိရိွႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ကတ္္ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးလွ်င္ (သို႔မဟုတ္)အခိုးခံရလွ်င္ ကတ္္တြင္ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား (သို႔မဟုတ္) ကတ္္၏ေနာက္ေက်ာတြင္ ေဖၚျပေပးထားေသာ Helpdesk တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ (+၉၅၁ ၃၇၈၉၀၅) (သုိ႔မဟုတ္) Call Center တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ (၁၈၇၄)(သို႔မဟုတ္) သုိ႔ ခ်က္ခ်င္းေခၚဆိုအေၾကာင္းၾကား၍ ကတ္္သံုးစြဲမႈအားတားျမစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင္႔ တစ္စုံတစ္ရာဆုံးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ကတ္ပုိင္ရွင္မွ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ CB Bank မွ တာ၀န္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။

Joining Fees (ေလွ်ာက္လႊာေၾကးအဖိုးအခ)အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၈၀၀၀ိ/-က်ပ္ (ရွစ္ေထာင္က်ပ္တိတိ)ကုိ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ တစ္ပါတည္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာေၾကးေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ထိုေလွ်ာက္လႊာအတြက္ မည္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကိုမဆုိ CB Bank မွ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

ကမာၻတစ္၀ွမ္းလုံးရွိ UNIONPAY CARD အမွတ္တံဆိပ္အား လက္ခံေသာ Online၊ အဆင့္ျမင့္ကုန္တိုက္မ်ား၊ ေဆးဆိုင္မ်ား၊ အဝတ္အထည္စတိုးဆိုင္မ်ား၊ ေဆးပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ားစသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

Merchant မ်ားမွ ေတာင္းခံမည့္ အျခား၀န္ေဆာင္ခမ်ား၊ အခြန္အတြက္ေပးေဆာင္ရမည့္ပမာဏ၊ ဟိုတယ္မ်ားမွ ႀကဳိတင္ ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ ပမာဏ အစရွိသျဖင့္ ေပးေဆာင္ရမည့္ပမာဏမ်ားကို သိရွိရပါမည္။

ကနဦးစာရင္းဖြင့္စဥ္ အနည္းဆုံး ျမန္မာက်ပ္ေငြ - ၅၀,၀၀၀/-ျဖင့္ စတင္စာရင္းဖြင့္ရပါမည္။ အမ်ားဆုံးေပးသြင္းႏုိင္သည့္ ေငြပမာဏမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ-၅,၀၀၀,၀၀၀/- ျဖစ္ပါသည္။ အနည္းဆုံးကတ္ထဲတြင္ ခ်န္ထားရမည့္ ေငြပမာဏမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ-၂၀,၀၀၀/- ျဖစ္ပါသည္။

၀ယ္လုိသည္႔ပစၥည္းတန္ဖုိးသည္ ကတ္ထဲတြင္ရွိသည့္ ေငြပမာဏထက္ မ်ားေနပါက Merchant မွလက္ခံသည္႔ ေငြသား (သုိမဟုတ္) ခ်က္လက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) အေၾကြး၀ယ္ကတ္္ စသည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္းအသံုးျပဳ၍ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ထုိကဲ႔သုိ႔၀ယ္ယူရာတြင္ ကတ္္ထဲမွ ပိုက္ဆံကို မည္မွ် ႏႈတ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္သည့္ေငြကို မည္သည္႔နည္းလမ္းျဖင္႔ ေပးမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေကာင္တာရွိေငြကိုင္အား ကတ္ပုိင္ရွင္မွ ႀကိဳတင္ေျပာျပထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပဲ ၀ယ္ယူမည့္ပစၥည္းတန္ဖိုးသည္ ကတ္္ထဲတြင္ရွိသည့္ ေငြပမာဏႏွင္႔ မလုံေလာက္ပါက Merchant မွ ကတ္္ျဖင့္သံုးစြဲျခင္းကို ျငင္းပိုင္ခြင္႔ ရွိပါသည္။

အကယ္၍ သင္၏ကတ္သည္ Decline Card (အျငင္းခံရသည့္ကတ္္) ျဖစ္ခဲ့ပါက Merchant အေနျဖင့္သင့္ကို အသိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကတ္္၏ေငြလက္က်န္ကို CB Bank ၏ Website (သို႔မဟုတ္) ကတ္္၏ေနာက္ေက်ာတြင္ ေဖၚျပေပးထားေသာ Helpdesk တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ (+၉၅၁ ၃၇၈၉၀၅) (သုိ႔မဟုတ္) Call Center တယ္လီဖုန္းနံပါတ္(၁၈၇၄) (သို႔မဟုတ္) ဆက္သြယ္၍ ေငြလက္က်န္ကို ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

သင္မ၀ယ္လိုပါက သင္ႏွင့္ Merchant တို႔၏သေဘာတူညီခ်က္အရ (Merchant မွ ေငြျပန္အမ္းမည္/မအမ္းမည္ဆိုသည္မွာ Merchant ၏သေဘာအရသာျဖစ္ပါသည္။) Merchant ႏွင့္သာဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကိစၥအတြက္ CB Bank မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္မလိုပါ။

ကတ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုန္းဆံုးရက္မတိုင္မီအထိ (သို႔မဟုတ္) ကတ္ထဲတြင္ ရွိသည့္ေငြပမာဏကုန္သည္အထိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေငြလက္က်န္မရွိေတာ့ပါက CB Bank ရုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ CB Bamk ၏ ဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ တိုက္ရုိက္ ေငြျပန္ျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။ ေငြျဖည့္ရန္လိုအပ္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိ႐ွိလိုပါက ကတ္၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ Helpdesk တယ္လီဖုန္းနံပါတ္(+၉၅၁ ၃၇၈၉၀၅) (သို႔မဟုတ္) Call Centre တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ (၁၈၇၄)သို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ ျဖစ္ေစ လူကိုယ္တုိင္သြားေရာက္၍ ျဖစ္ေစ၊ CB Bank ၏ Website မွာျဖစ္ေစ အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ပါသည္။

ေငြျပန္အမ္းလိုပါကသင္ႏွင္႔ Merchant တို႔၏သေဘာတူညီခ်က္အရ (Merchantမွေငြျပန္အမ္းမည္/မအမ္းမည္ဆိုသည္မွာ Merchant၏သေဘာအရသာျဖစ္သည္။) Merchantႏွင္႔သာဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကိစၥအတြက္ CB Bank မွတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္မလိုပါ။

မလိုအပ္ပါ။ ထုတ္ေပးထားသည္႔အခ်ိန္တြင္ ကဒ္ အားအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အသင့္ျပဳလုပ္ေပးျပီးျဖစ္ပါသည္။ ကတ္သံုးစြဲမႈ လမ္းညြန္တြင္ပါရိွေသာလမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထို႔အျပင္ကဒ္သံုးစဲြသူသည္မိမိ၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္း၍မွတ္ပံုတင္ျခင္းျဖင့္ကဒ္ ႏွင့္ပက္သက္ေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္(သို႔မဟုတ္)တာ၀န္ရိွမႈ(သို႔မဟုတ္) ကဒ္အစား ထိုးျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာၾကဳံေတြ႔လာပါကကဒ္ ႏွင့္ပက္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ရရိွမည္။ အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမွထုတ္ေပးေသာမွတ္ပံုတင္နံပါတ္လည္းပါ၀င္ပါသည္။

ကဒ္အတြင္းသို႔ေငြျပန္လည္ျဖည့္သြင္းလိုပါက CB Bank ရံုးခ်ဳပ္(သို႔မဟုတ္)ဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ထပ္မံျဖည္႔တင္း လိုေသာပမာဏအားေပးေဆာင္၍ရယူႏိုင္ပါသည္။ သင့္အား ေငြထည့္သြင္းထားသည့္ CB Bank ေကာင္တာမွ ျဖတ္ပိုင္း တစ္ခုကို ထုတ္ေပးပါမည္။ ၎ျဖတ္ပိုင္းတြင္ ျဖည့္စြက္ေငြ၊ ေငြျဖည့္သြင္းခမ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ေငြျဖည့္တင္းၿပီးပါက ထိုေငြအားခ်က္ခ်င္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

CB Bank ၏ EASI TRAVEL UNIONPAY CARD ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံသည့္ေနရာ၊ ေငြျဖည့္တင္းႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားကို CB Bank ၏ Website တြင္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္CB Bankမွထုတ္ေ၀ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္၊ ေၾကာ္ျငာစာရြက္မ်ားတြင္လည္း ၾကည့္ရွူႏိုင္ပါသည္။

ယခင္က မ႐ွိခဲ့ဖူးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္သမိုင္း၌ ႏိုင္ငံတကာတြင္သံုးစြဲႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္၍ EASI TRAVEL UNIONPAY CARD ကို CB Bank မွ ပထမဆံုးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

EASI TRAVEL UNIONPAY CARD တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာေငြအမ်ဳိးအစားမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါသည္။

EASI TRAVEL UNIONPAY CARD ၀ယ္ယူမည့္ Customer မ်ားအေနျဖင့္ ကတ္ဝယ္ယူလိုလ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြကိုသာယူေဆာင္ လာရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ထပ္မံေငြျဖည့္တင္းလိုပါကလည္း ထည့္သြင္းလိုေသာ ေငြပမာဏကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာ ယူေဆာင္လာရပါမည္။

EASI TRAVEL UNIONPAY CARD ထဲသို႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြ-၅,၀၀၀,၀၀၀/-ထက္ ပိုမို၍ထည့္သြင္းလိုပါက လိုအပ္ေသာအေထာက္အထားမ်ားကို တင္ျပ၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

EEASI TRAVEL UNIONPAY CARD ထုတ္လုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ၌ ေငြေၾကး သံုးစြဲရာတြင္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

EASI TRAVEL UNIONPAY CARD ကို ကတ္ပိုင္ရွင္မွ သက္တမ္း(၅)ႏွစ္မျပည့္မီတြင္ ပိတ္သိမ္းခြင့္ရွိပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ရက္ေပါင္း(၃ဝ)အတြင္းတြင္ ေငြျပန္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာရွိပါက ကတ္၏ေနာက္ေက်ာတြင္ပါရွိေသာ CB Bank မွ 24/7 ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ Helpdesk တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ (+၉၅၁ ၃၇၈၉၀၅) (သုိ႔မဟုတ္) Call Center တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ (၁၈၇၄) သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း၍ အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

Chip Card ျဖစ္သည့္အတြက္ PIN Based ရွိမွာသာ ATM တြင္ေငြထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္နံပါတ္သံုးစြဲထားျခင္း၊ ကဒ္ ေပ်ာက္ဆံုးပါက ကဒ္ အသစ္ထုတ္ေပးၿပီး ၄င္းကဒ္အတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္နံပါတ္အသစ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ကန္႔သတ္ထားေသာေနရာမ်ားႏွင့္ WebSite မ်ား၌ သံုးစြဲမႈကိုခြင့္မျပဳ ျခင္းစသည့္ လံုၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာစနစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ Online ေပၚမွ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားေပးသြင္းျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ Data မ်ား၀ယ္ယူျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္သင္တန္းတက္ရာတြင္သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔အလုပ္ကိစၥျဖင့္ သြားေရာက္ရာတြင္ အလြယ္တကူသံုးစြဲႏိုင္ျခင္း၊ Hotel သို႔ ႀကဳိတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ Online ေပၚမွ ေစ်း၀ယ္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသို႔ေဆးကုသမွဳခံယူလိုသူမ်ားအတြက္လည္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစႏိုင္ျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၁) Joining Fees (or) Processing Fees (ေလွ်ာက္လႊာေၾကး)= MMK-8,000/-(က်ပ္ရွစ္ေထာင္တိတိ) for one time

(၂) Monthly Fees (လစဥ္ေၾကး) = MMK2,000/-(က်ပ္ႏွစ္ေထာင္တိတိ) (Debited from the card balance) (First year waive)

(၃) Union Pay Logo ပါ POS တြင္အသံုးျပဳျခင္း = ၀န္ေဆာင္ခမယူပါ။

(၄) Online မွတဆင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း = ၀န္ေဆာင္ခမယူပါ။

(၅) Cash withdrawal at Oversea ATM Fees =MMK3,000/-(က်ပ္သုံးေထာင္တိတိ)per trasaction. (ျပည္ပ ATM တြင္ေငြသားထုတ္ယူခႏႈန္း)

(၆) Balance Inquiry Fees (လက္က်န္ေငြၾကည့္ရႈ႕ခႏႈန္း) = MMK500/-(က်ပ္ငါးရာတိတိ) (Oversea ATM and Local ATM) No Service Charge at www.cbbankcard.com

(၇) Reactivation Fees account deactivate =MMK-1,000/-(က်ပ္တစ္ေထာင္တိတိ) per reactivation (ကတ္ျပန္လည္သံုးစြဲရန္ေလွ်ာက္ထားခႏႈန္း)

(၈) Card Reissuance Fees =MMK-10,000/-(က်ပ္တစ္ေသာင္းတိတိ)Per reissuance (အစားထိုးကတ္အသစ္ထပ္မံထုတ္ေပးခႏႈန္း)

(၉)Reload Fees (ေငြထပ္မံျဖည့္တင္းခႏႈန္း) = ၀န္ေဆာင္ခမယူပါ။

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ (လိုက္နာရမည့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို Tems & Conditions တြင္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။)

မည္သူမဆိုထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ ထည့္သြင္းရာတြင္ ကဒ္ နံပါတ္၊ ထည့္သြင္းလိုေသာေငြပမာဏႏွင့္ လိုအပ္ေသာအျခား အခ်က္အလက္မ်ားအား ေလွ်ာက္လႊာတြင္ မွန္ကန္စြာျဖည့္စြက္ရန္လိိုအပ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ျဖည့္စြက္ရာ၌ ေလွ်ာက္လႊာ တြင္ ပါရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္းသာ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္မွားယြင္းျဖည့္စြက္မႈ ေၾကာင့္ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္ပါက ျဖည့္စြက္သူ၏တာ၀န္သာျဖစ္ပါသည္။ CB Bank မွ တာ၀န္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ CB Bank ႐ံုးခ်ဳပ္ Card Centre သို႕ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ Pin Change Form တြင္ လိုအပ္ ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္စြက္ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္အၾကာတြင္ လူႀကီးမင္း၏ Pin အသစ္အား ထပ္မံထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာမီတြင္ EASI TRAVEL UNIONPAY CARD Counter မ်ားတြင္ မိမိ ေျပာင္းလဲလိုေသာ Pin No. အား ကိုယ္တိုင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအား ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Fequently Asked Questions VISA

EASI Travel Visa Card ဆိုသည္မွာ ခ်က္လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ ေငြသားသယ္ေဆာင္ေပးေခ်ျခင္းတို႔ေနရာ တြင္ အစားထိုးအသံုးျပဳသည့္ စရိတ္သက္သာၿပီးလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ လံုၿခဳံစိတ္ခ်ရၿပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္ ကတ္ျဖစ္ပါသည္။ သံုးစြဲလိုေသာေငြေၾကးပမာဏကို ကတ္ထဲတြင္ႀကဳိတင္ေငြျဖည့္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေၾကြး၀ယ္ ကတ္မ်ားကဲ့သို႔ ဘဏ္စာရင္းမ်ားဖြင့္ထားရန္မလိုပါ။ ထို႔အျပင္ EASI Travel Visa Card သည္ ႏိုင္ငံျခားေငြသံုးမ်ဳိး ထည့္သြင္းႏိုင္ေသာကတ္ျဖစ္ပါသည္။ EASI Travel Visa Card တြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ေသာေငြအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ USD, Euro, and SGD ေငြအမ်ဳိးအစာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေငြအား တစ္မ်ဳိး တည္းျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ သံုးမ်ဳိးစလံုးျဖစ္ေစ ကတ္သံုးစြဲသူ၏အသံုးျပဳလိုေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးအမ်ဳိးအစားေပၚလိုက္၍ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ CB Bank ရုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ မည္သည့္ CB Bank ၏ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္မဆို သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

အသက္(၂၁)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မည္သူမဆိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

EASI Travel Visa Card စာရင္းဖြင့္သည့္အခါ ေတာင္းခံသည့္အေထာက္အထားမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ (သို႔) Passport ၊ ခရီးသြားအေထာက္အထားစသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

Registration လက္ခံၿပီး(၅)ရက္အၾကာတြင္ ကဒ္ရရွိပါမည္။ ကဒ္လက္၀ယ္ေရာက္ရွိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ (၂၄)နာရီ အၾကာ တြင္စတင္သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္ရွိ အလႊာအသီးသီးမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရဟန္းရွင္လူမ်ား ႏိုင္ငံတကာ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာကိုင္တြယ္စရာမလိုဘဲ ယခု EASI Travel Visa Card ျဖင့္ Visa Card အမွတ္တံဆိပ္ပါရွိေသာ ATM မ်ား၊ POS စက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သျဖင့္ ေငြေၾကးလံုၿခဳံမွဳပိုမိုရရွိလာၿပီး သံုးစြဲရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ထက္ပိုမိုၿပီးေငြေၾကးသံုးစြဲလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။ ကတ္ပုိင္ရွင္၏ ေငြေၾကးလုံျခဳံမႈကုိဦးစားေပးထားသျဖင့္PIN ကုတ္ေျပာင္းလဲပါကအခေၾကးေငြတစ္စုံတစ္ရာမယူပါ။

ေတာင္းဆိုလာပါက ဘဏ္ရွင္းတမ္းကို E-Mail မွတဆင့္ေပးပို႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏လက္က်န္ေငြကို Visa အမွတ္တံဆိပ္ပါရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ATM မ်ားတြင္ EASI Travel Visa Card ျဖင့္ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ CB Bank ၏ Website https://www.cbbankcard.com တြင္ လက္က်န္ေငြႏွင့္ Transaction Statement တို႔ကို စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။

သင္၏ ကဒ္ သည္ Visa Card အမွတ္တံဆိပ္ပါရွိေသာ EASI Tarvel Visa Card ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ Visa Card အား လက္ခံရာစတိုးဆိုင္မ်ား၊ ATM မ်ားႏွင့္ Online မ်ားတြင္ ၄င္းကဒ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ႀကဳိတင္ေငြျဖည့္ကဒ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကဒ္ထဲတြင္ထည့္သြင္းထားေသာ ေငြေၾကးပမာဏအထိသာသံုးစြဲျခင္းကို သတ္မွတ္ကန္႔သက္ေပးထားသည္။ သင္၏ကဒ္ကို သင္တစ္ႀကိမ္အသံုးျပဳတိုင္း သင္၀ယ္ယူသည့္ေငြေၾကးပမာဏအား သင္၏ကဒ္ထဲမွအလိုအေလွ်ာက္ႏႈတ္ယူထားျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ ကဒ္မ်ားကို၀ယ္ယူထားေသာ (သို႔မဟုတ္) ကဒ္မ်ားေရာင္းခ်ေပးရာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ CB Bank ရုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ CB Bank ဘဏ္ခြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ သင္၏ကဒ္ထဲသို႔ ေငြေၾကးထပ္မံျဖည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ကဒ္ထဲသို႔ေငြေၾကးထပ္မံျဖည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ကဒ္ထုတ္ေပးေသာ CB Bank ရုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ CB Bank ဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

Visa Card အမွတ္တံဆိပ္ပါရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာရွိ မည္သည့္ ATM စက္မ်ားတြင္မဆို ေငြထုတ္ယူရန္အတြက္ စက္ထဲသို႔ ကဒ္ကို ထည့္သြင္းၿပီး PIN နံပါတ္ကို ရုိက္ထည့္ရမည္။ ေငြထုတ္ရန္စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ၿပီးထုတ္ယူလိုေသာ ေငြပမာဏကိုရုိက္ထည့္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေငြသားႏွင့္ကဒ္ကို ထုတ္ယူၿပီး ေငြရေျပစာအား စစ္ေဆးထုတ္ယူ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Visa Card အမွတ္တံဆိပ္ပါရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာရွိ မည္သည့္ ATM တြင္မဆို EASI Travel Visa Card ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုသို႔အသံုးျပဳရန္အတြက္ သင့္ကဒ္ ၏လက္က်န္ေငြပမာဏကို သိရွိထားရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ ေရာင္းသူႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးသူတို႔သည္ သင္၏ေငြစာရင္းလက္က်န္ပမာဏကို မသိရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ကဒ္ ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးလ်င္(သို႔မဟုတ္)အခိုးခံရလ်င္ ကဒ္တြင္ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား (သို႔မဟုတ္) ကဒ္ ၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ ေဖာ္ျပေပးထားေသာ Helpdesk တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ (+951 378905) (သို႔မဟုတ္) Call Center တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ (၁၈၇၄)သို႔ ခ်က္ခ်င္းေခၚဆိုအေၾကာင္းၾကား၍ ကဒ္ သံုးစြဲမႈအား တားျမစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္တစ္စံုတစ္ရာဆံုးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ကတ္ပိုင္ရွင္မွ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ CB Bank မွ တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ပါ။

Joining Fees (ေလွ်ာက္လႊာေၾကးအဖိုးအခ)အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ-၈,၀၀၀ိ/-က်ပ္(ရွစ္ေထာင္က်ပ္တိတိ)ကို ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ တစ္ပါးတည္းေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာေၾကးေပးေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ ပါက ထိုေလွ်ာက္လႊာအတြက္ မည္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကိုမဆို CB Bank မွ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

Joining Fees (ေလွ်ာက္လႊာေၾကးအဖိုးအခ)အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ၈၀၀၀ိ/-က်ပ္ (ရွစ္ေထာင္က်ပ္တိတိ)ကုိ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ တစ္ပါတည္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာေၾကးေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ထိုေလွ်ာက္လႊာအတြက္ မည္သည့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကိုမဆုိ CB Bank မွ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

Merchant မ်ားမွ ေတာင္းခံမည့္ အျခား၀န္ေဆာင္ခမ်ား၊ အခြန္အတြက္ေပးေဆာင္ရမည့္ပမာဏ၊ ဟိုတယ္မ်ားမွ ႀကဳိတင္ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ ပမာဏ အစရွိသျဖင့္ ေပးေဆာင္ရမည့္ပမာဏမ်ားကို သိရွိရပါမည္။ ဥပမာ-Hotel မ်ားမွ သင္၏ခန္႔မွန္းကုန္က်ႏိုင္ေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ႀကဳိတင္ျဖတ္ေတာက္ထားႏိုင္ၿပီး သင္ဟိုတယ္မွျပန္လည္ထြက္ခြာ ေသာအခ်ိ္န္တြင္ သင္အမွန္တကယ္သံုးစြဲေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုသာ သင္၏ကတ္ထဲရွိ ေငြပမာဏမွျဖတ္ေတာက္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကနဦးစာရင္းဖြင့္စဥ္ အနည္းဆံုးအေမရိကန္ေဒၚလာ-(၅၀)ျဖင့္ စတင္စာရင္းဖြင့္ရပါမည္။ အမ်ားဆံုးေပးသြင္းႏိုင္သည့္ ေငြပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ-၅၀၀၀/-(အေမရိကန္ေဒၚလာငါးေထာင္တိတိ)ႏွင့္ညီမွေသာျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေပးသြင္း ရပါမည္။ ေပးသြင္းရာတြင္ Exchange Rate သည္ ေငြထည့္သြင္းေသာ ေန႔၏ CB Bank မွ သတ္မွတ္ထားေသာ Selling Rate ႏွင့္တြက္ခ်က္၍ ထည့္သြင္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အနည္းဆံုးကဒ္ထဲတြင္ခ်န္ထားရမည့္ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ-၂၀/-(အေမရိကန္ေဒၚလာႏွစ္ဆယ္တိတိ)ျဖစ္ပါသည္။

၀ယ္လိုသည့္ပစၥည္းတန္းဖိုးသည္ ကဒ္ထဲတြင္ရွိသည့္ေငြပမာဏထက္ မ်ားေနပါက Merchant မွလက္ခံသည့္ ေငြသား (သို႔မဟုတ္)ခ်က္လက္မွတ္(သို႔မဟုတ္)အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ စသည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္းအသံုးျပဳ၍ ၀ယ္ယူ ႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ၀ယ္ယူရာတြင္ ကဒ္ထဲမွပိုက္ဆံကို မည္မွ်ႏႈတ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္သည့္ ေငြကိုမည္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ေပးမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေကာင္တာရွိေငြကိုင္အား ကတ္ပိုင္ရွင္မွ ႀကဳိတင္ေျပာျပထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပဲ ၀ယ္ယူမည့္ပစၥည္းတန္ဖိုးသည္ ကတ္ထဲတြင္ရွိသည့္ေငြပမာဏႏွင့္ မလံုေလာက္ပါက Merchant မွ ကဒ္ ျဖင့္ သံုးစြဲျခင္းကိုျငင္းပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

အကယ္၍ သင္၏ကဒ္ သည္ Decline Card (အျငင္းခံရသည့္ကဒ္)ျဖစ္ခဲ႔ပါက Merchant အေနျဖင့္သင့္ကို အသိေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကဒ္၏ေငြလက္က်န္ကို CB Bank ၏ Website (သို႔မဟုတ္) ကဒ္၏ေနာက္ေက်ာတြင္ ေဖာ္ျပေပးထားေသာ Helpdesk တယ္လီဖုန္းနံပါတ္(+၉၅၁ ၃၇၈၉၀၅) (သို႔မဟုတ္) Call Centre တယ္လီဖုန္းနံပါတ္-(၁၈၇၄) ဆက္သြယ္၍ ေငြလက္က်န္ကိုေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

သင္မ၀ယ္လိုပါက သင္ႏွင့္ Merchant တို႔၏သေဘာတူညီခ်က္အရ (Merchant မွ ေငြျပန္အမ္းမည္/မအမ္းမည္ဆိုသည္မွာ Merchant ၏သေဘာအရသာျဖစ္ပါသည္။) Merchant ႏွင့္သာဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကိစၥအတြက္ CB Bank မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္မလိုပါ။

ကဒ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုန္ဆံုးရက္မတိုင္မီအထိ (သို႔မဟုတ္) ကဒ္ထဲတြင္ ရွိသည့္ေငြပမာဏကုန္သည္အထိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေငြလက္က်န္မရွိေတာ့ပါက CB Bank ရုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ CB Bamk ၏ ဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ တိုက္ရုိက္ ေငြျပန္ျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။ ေငြျဖည့္ရန္လိုအပ္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိ႐ွိလိုပါက ကတ္၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ Helpdesk တယ္လီဖုန္းနံပါတ္(+၉၅၁ ၃၇၈၉၀၅) (သို႔မဟုတ္) Call Centre တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ (၁၈၇၄)သို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ ျဖစ္ေစ လူကိုယ္တုိင္သြားေရာက္၍ ျဖစ္ေစ၊ CB Bank ၏ Website မွာျဖစ္ေစ အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ပါသည္။

ေငြျပန္အမ္းလိုပါကသင္ႏွင္႔ Merchant တို႔၏သေဘာတူညီခ်က္အရ (Merchantမွေငြျပန္အမ္းမည္/မအမ္းမည္ဆိုသည္မွာ Merchant ၏ သေဘာအရသာျဖစ္သည္။) Merchantႏွင္႔သာဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကိစၥအတြက္ CB Bank မွတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္မလိုပါ။

မလိုအပ္ပါ။ ထုတ္ေပးထားသည္႔အခ်ိန္တြင္ကဒ္အားအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အသင့္ျပဳလုပ္ေပးျပီးျဖစ္ပါသည္။ကဒ္သံုးစြဲမႈလမ္းညြန္တြင္ပါရိွေသာလမ္းညြန္ခ်က္အတုိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထို႔အျပင္ကဒ္သံုးစဲြသူသည္မိမိ၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္း၍မွတ္ပံုတင္ျခင္းျဖင့္ကဒ္ႏွင့္ ပက္သက္ေသာအက်ဳိး ခံစားခြင္ ့(သို႔မဟုတ္) တာ၀န္ရိွမႈ (သို႔မဟုတ္) ကဒ္အစား ထိုးျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာၾကဳံေတြ႔လာပါကကဒ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုျပန္လည္ရရိွမည္။ အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမွထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္လည္းပါ၀င္ပါသည္။

ကဒ္ အတြင္းသို႔ေငြျပန္လည္ျဖည့္သြင္းလိုပါက CBBank ရံုးခ်ဳပ္(သို႔မဟုတ္)ဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔သြားေရာက္၍ ထပ္မံျဖည္႔တင္း လိုေသာပမာဏအားေပးေဆာင္၍ရယူႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ေငြျဖည့္တင္းျပီးပါက ထိုေငြအားခ်က္ခ်င္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

CB Bank ၏ EASI Travel Visa Card ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံသည့္ေနရာ၊ ေငြျဖည့္တင္းႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားကို CB Bank ၏ Website တြင္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ CBBank မွထုတ္ေ၀ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္၊ ေၾကာ္ျငာစာရြက္မ်ားတြင္လည္း ၾကည့္ရႈ႔ႏိုင္ပါသည္။

EASI Travel Visa Card ႏိုင္ငံျခားေငြသံုးမ်ဳိးထည့္သြင္းႏိုင္ေသာကဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ EASI Travel Visa Card တြင္ထည့္သြင္းႏိုင္ေသာေငြအမ်ဳိးအစားမွာ SGD, EURO ႏွင့္ USD ေငြအမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါသည္။

EASI Travel Visa Card ၀ယ္ယူမည့္ Customer မ်ားအေနျဖင့္ ကဒ္ ၀ယ္ယူလိုလ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြကိုသာယူေဆာင္ လာရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ထပ္မံေငြျဖည့္တင္းလိုပါကလည္း ထည့္သြင္းလိုေသာ ေငြပမာဏႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ကိုသာယူေဆာင္လာရပါမည္။

EASI Travel Visa Card ထုတ္လုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပ၌ ေငြေၾကးသံုးစြဲရာတြင္ အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

EASI Travel Visa Card ကို ကဒ္ပိုင္ရွင္မွ သက္တမ္း(၅)ႏွစ္မျပည့္မီတြင္ ပိတ္သိမ္းခြင့္ရွိပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ရက္ေပါင္း(၃၀)အတြင္းတြင္ ေငြျပန္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ကဒ္၏ေနာက္ေက်ာတြင္ပါရွိေသာ CB Bank မွ (24/7)၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ Helpdesk တယ္လီဖုန္းနံပါတ္(+၉၅၁ ၃၇၈၉၀၅) (သို႔မဟုတ္) Call Centre တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ (၁၈၇၄)သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း၍ အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

Chip Card ျဖစ္သည့္အတြက္ PIN Based ရွိမွာသာ ATM တြင္ေငြထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္သံုးစြဲထားျခင္း၊ ကဒ္ေပ်ာက္ဆံုးပါက ကဒ္အသစ္ထုတ္ေပးၿပီး ၄င္းကဒ္အတြက္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္အသစ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ကန္႔သတ္ထားေသာေနရာမ်ားႏွင့္ Web Site မ်ား၌ သံုးစြဲမႈကိုခြင့္မျပဳ ျခင္းစသည့္ လံုၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာစနစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ Online ေပၚမွစာေမးပြဲေၾကးမ်ားေပးသြင္းျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ Data မ်ား၀ယ္ယူျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္သင္တန္းတက္ရာတြင္သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔႔အလုပ္ကိစၥျဖင့္ သြားေရာက္ရာတြင္ အလြယ္တကူ သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း၊ Hotelသို႔ႀကဳိတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ျခင္း၊ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ Online ေပၚမွေစ်း၀ယ္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသို႔ေဆးကု သမွဳခံယူလို သူမ်ားအတြက္လည္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစႏိုင္ျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၁) Joining Fees (or) Processing Fees (ေလွ်ာက္လႊာေၾကး)= MMK-8,000/-(က်ပ္ရွစ္ေထာင္တိတိ) for one time

(၂) Monthly Fees (လစဥ္ေၾကး) = USD-2 (အေမရိကန္ႏွစ္ေဒၚလာတိတိ)

(၃) Usage of POS with Visa = ၀န္ေဆာင္ခမယူပါ။ (Visa Card Logo ပါ POS တြင္အသံုးျပဳျခင္း)

(၄) Online Shopping (Online မွတဆင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း) = ၀န္ေဆာင္ခမယူပါ။

(၅) Cash withdrawal at Oversea ATM Fees = USD-3(အေမရိကန္သံုးေဒၚလာတိတိ) Per trasaction. (ျပည္ပ ATM တြင္ေငြသားထုတ္ယူခႏႈန္း)

(၆) Balance Inquiry Fees (လက္က်န္ေငြၾကည့္ရႈ႕ခႏႈန္း) = USD-0.5 (Oversea ATM and Local ATM) www.cbbankcard.com (၀န္ေဆာင္ခမယူပါ။)

(၇) Reactivation Fees =MMK-1,000/-(က်ပ္တစ္ေထာင္တိတိ) per reactivation (ကတ္ျပန္လည္သံုးစြဲရန္ေလွ်ာက္ထားခႏႈန္း)

(၈) Card Reissuance Fees =MMK-10,000/-(က်ပ္တစ္ေသာင္းတိတိ)Per reissuance (အစားထိုးကတ္အသစ္ထပ္မံထုတ္ေပးခႏႈန္း)

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ (လိုက္နာရမည့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို Terms & Conditions တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

မည္သူမဆိုထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ ထည့္သြင္းရာတြင္ကဒ္နံပါတ္ ၊ ထည့္သြင္း လိုေသာေငြပမာဏႏွင့္ လိုအပ္ေသာအျခား အခ်က္အလက္မ်ား အားေလွ်ာက္လႊာတြင္မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ရန္လိိုအပ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို ႔ျဖည့္စြက္ရာ၌ေလွ်ာက္လႊာတြင္ပါရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတိုင္းသာ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီးအခ်က္အလက္မွားယြင္းျဖည့္စြက္မႈေၾကာင့္အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္ပါကျဖည့္စြက္သူ၏တာဝန္သာျဖစ္သည္။ CB Bank မွတာ၀န္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။

Fequently Asked Questions MasterCard

EASI Travel Visa Card ဆိုသည္မွာ ခ်က္လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ ေငြသားသယ္ေဆာင္ေပးေခ်ျခင္းတို႔ေနရာ တြင္ အစားထိုးအသံုးျပဳသည့္ စရိတ္သက္သာၿပီးလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ လံုၿခဳံစိတ္ခ်ရၿပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္ ကဒ္ျဖစ္ပါသည္။ သံုးစြဲလိုေသာေငြေၾကးပမာဏကို ကဒ္ထဲတြင္ႀကဳိတင္ေငြျဖည့္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေၾကြး၀ယ္ ကဒ္မ်ားကဲ့သို႔ ဘဏ္စာရင္းမ်ားဖြင့္ထားရန္မလိုပါ။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ CB Bank ရုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ မည္သည့္ CB Bank ၏ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္မဆို သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

အသက္(၂၁)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မည္သူမဆိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

EASI Travel Visa Card စာရင္းဖြင့္သည့္အခါ ေတာင္းခံသည့္အေထာက္အထားမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ (သို႔) Passport ၊ ခရီးသြားအေထာက္အထားစသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

EASI Travel MasterCard လက္ဝယ္ေရာက္ရွိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ (၂၄)နာရီ အၾကာတြင္စတင္သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္ရွိ အလႊာအသီးသီးမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရဟန္းရွင္လူမ်ား ႏိုင္ငံတကာ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာကိုင္တြယ္စရာမလိုဘဲ ယခု EASI Travel MasterCard ျဖင့္ MasterVisa Card အမွတ္တံဆိပ္ပါရွိေသာ ATM မ်ား၊ POS စက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သျဖင့္ ေငြေၾကးလံုၿခဳံမႈပိုမိုရရွိလာၿပီး သံုးစြဲရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ထက္ပိုမိုၿပီးေငြေၾကးသံုးစြဲလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္းဆိုလာပါက ဘဏ္ရွင္းတမ္းကို E-Mail မွတဆင့္ေပးပို႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏လက္က်န္ေငြကို MasterCard အမွတ္တံဆိပ္ပါရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ATM မ်ားတြင္ EASI Travel MasterCard ျဖင့္ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ CB Bank ၏ Website https://www.cbbankcard.com တြင္ လက္က်န္ေငြႏွင့္ Transaction Statement တို႔ကို စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ .

သင္ႏွင့္နီဒစပ္ရာ CB Bank ရုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ CB Bank ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ EASI Travel MasterCard ကို ေလွ်ာက္ထားရယူ ႏိုင္ပါသည္။

သင္၏ ကဒ္သည္ MasterCard အမွတ္တံဆိပ္ပါရွိေသာ EASI Tarvel MasterCard ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ MasterCard အား လက္ခံရာစတိုးဆိုင္မ်ား၊ ATM မ်ားႏွင့္ Online မ်ားတြင္ ၎ကဒ္ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ႀကဳိတင္ေငြ ျဖည့္ကဒ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကဒ္ထဲတြင္ထည့္သြင္းထားေသာ ေငြေၾကးပမာဏအထိသာသံုးစြဲျခင္းကို သတ္မွတ္ကန္႔သတ္ ေပးထားသည္။ သင္၏ကဒ္ကို သင္တစ္ႀကိမ္အသံုးျပဳတိုင္း သင္၀ယ္ယူသည့္ေငြေၾကးပမာဏအား သင္၏ကဒ္ထဲမွ အလိုအေလွ်ာက္ႏႈတ္ယူထားျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ ကဒ္မ်ားကို၀ယ္ယူထားေသာ (သို႔မဟုတ္) ကဒ္မ်ားေရာင္းခ်ေပးရာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ CB Bank ရုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ CB Bank ဘဏ္ခြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ သင္၏ကဒ္ထဲသို႔ ေငြေၾကး ထပ္မံျဖည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ကဒ္ထဲသို႔ေငြေၾကးထပ္မံျဖည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ကဒ္ထုတ္ေပးေသာ CB Bank ရုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ CB Bank ဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

MasterCard အမွတ္တံဆိပ္ပါရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာရွိ မည္သည့္ ATM စက္မ်ားတြင္မဆို ေငြထုတ္ယူရန္အတြက္ စက္ထဲသို႔ ကဒ္ကို ထည့္သြင္းၿပီး PIN နံပါတ္ကို ရုိက္ထည့္ရမည္။ ေငြထုတ္ရန္စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ၿပီးထုတ္ယူလိုေသာ ေငြပမာဏကို ရုိက္ထည့္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေငြသားႏွင့္ကဒ္ကို ထုတ္ယူၿပီး ေငြရေျပစာအား စစ္ေဆးထုတ္ယူ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ MasterCard အမွတ္တံဆိပ္ပါရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာရွိ မည္သည့္ ATM တြင္မဆို EASI Travel MasterCard ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုသို႔အသံုးျပဳရန္အတြက္ သင့္ကဒ္၏လက္က်န္ေငြပမာဏကို သိရွိထားရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရာင္းသူႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူတို႔သည္ သင္၏ေငြစာရင္းလက္က်န္ပမာဏကို မသိရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ကဒ္ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးလ်င္(သို႔မဟုတ္)အခိုးခံရလ်င္ ကဒ္တြင္ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား (သို႔မဟုတ္) ကဒ္၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ ေဖာ္ျပေပးထားေသာ Helpdesk တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ (+951 378905) (သို႔မဟုတ္) Call Center တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ (၁၈၇၄)သို႔ ခ်က္ခ်င္း ေခၚဆိုအေၾကာင္းၾကား၍ ကဒ္ သံုးစြဲမႈအား တားျမစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ရာဆံုးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ကဒ္ပိုင္ရွင္မွ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ CB Bank မွ တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ပါ။

Joining Fees (ေလွ်ာက္လႊာေၾကးအဖိုးအခ)အတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ-၈,ဝဝဝိ/-က်ပ္(ရွစ္ေထာင္က်ပ္တိတိ)ကို ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ တစ္ပါးတည္းေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာေၾကးေပးေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ပါက ထိုေလွ်ာက္လႊာအတြက္ မည္သည့္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ဳိးကိုမဆို CB Bank မွ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးရွိ MasterCard အမွတ္တံဆိပ္အားလက္ခံေသာ Online၊ အဆင့္ျမင့္ကုန္တိုက္မ်ား၊ ေဆးဆိုင္မ်ား၊ အ၀တ္အထည္စတိုးဆိုင္မ်ား၊ ေဆးပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ား စသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

Merchant မ်ားမွ ေတာင္းခံမည့္ အျခား၀န္ေဆာင္ခမ်ား၊ အခြန္အတြက္ေပးေဆာင္ရမည့္ပမာဏ၊ ဟိုတယ္မ်ားမွ ႀကဳိတင္ ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ ပမာဏ အစရွိသျဖင့္ ေပးေဆာင္ရမည့္ပမာဏမ်ားကို သိရွိရပါမည္။

ကနဦးစာရင္းဖြင့္စဥ္ အနည္းဆံုးအေမရိကန္ေဒၚလာ-(၅ဝ)ျဖင့္ စတင္စာရင္းဖြင့္ရပါမည္။ အမ်ားဆံုးေပးသြင္းႏိုင္သည့္ ေငြပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ-၅ဝဝဝ/-(အေမရိကန္ေဒၚလာငါးေထာင္တိတိ)ႏွင့္ညီမွေသာျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေပးသြင္းရပါမည္။ ေပးသြင္းရာတြင္ Exchange Rate သည္ ေငြထည့္သြင္းေသာ ေန႔၏ CB Bank မွ သတ္မွတ္ထားေသာ Selling Rate ႏွင့္တြက္ခ်က္၍ ထည့္သြင္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အနည္းဆံုးကဒ္ထဲတြင္ခ်န္ထားရမည့္ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ-၂ဝ/-(အေမရိကန္ေဒၚလာႏွစ္ဆယ္တိတိ)ျဖစ္ပါသည္။

၀ယ္လိုသည့္ပစၥည္းတန္းဖိုးသည္ ကဒ္ထဲတြင္ရွိသည့္ေငြပမာဏထက္ မ်ားေနပါက Merchant မွလက္ခံသည့္ ေငြသား (သို႔မဟုတ္)ခ်က္လက္မွတ္(သို႔မဟုတ္)အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ စသည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္းအသံုးျပဳ၍ ၀ယ္ယူ ႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ၀ယ္ယူရာတြင္ ကဒ္ထဲမွပိုက္ဆံကို မည္မွ်ႏႈတ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္သည့္ ေငြကိုမည္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ေပးမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေကာင္တာရွိေငြကိုင္အား ကတ္ပိုင္ရွင္မွ ႀကဳိတင္ေျပာျပထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပဲ ၀ယ္ယူမည့္ပစၥည္းတန္ဖိုးသည္ ကဒ္ထဲတြင္ရွိသည့္ေငြပမာဏႏွင့္ မလံုေလာက္ပါက Merchant မွ ကဒ္ျဖင့္ သံုးစြဲျခင္းကိုျငင္းပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

အကယ္၍ သင္၏ကဒ္သည္ Decline Card (အျငင္းခံရသည့္ကဒ္)ျဖစ္ခဲ႔ပါက Merchant အေနျဖင့္သင့္ကို အသိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကဒ္၏ေငြလက္က်န္ကို CB Bank ၏ Website (သို႔မဟုတ္) ကဒ္၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ ေဖာ္ျပေပးထားေသာ Helpdesk တယ္လီဖုန္းနံပါတ္(+၉၅၁ ၃၇၈၉၀၅) (သို႔မဟုတ္) Call Centre တယ္လီဖုန္းနံပါတ္-(၁၈၇၄) ဆက္သြယ္၍ ေငြလက္က်န္ကိုေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

သင္မ၀ယ္လိုပါက သင္ႏွင့္ Merchant တို႔၏သေဘာတူညီခ်က္အရ (Merchant မွ ေငြျပန္အမ္းမည္/မအမ္းမည္ဆိုသည္မွာ Merchant ၏သေဘာအရသာျဖစ္ပါသည္။) Merchant ႏွင့္သာဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကိစၥအတြက္ CB Bank မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္မလိုပါ။

ကဒ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုန္းဆံုးရက္မတိုင္မီအထိ (သို႔မဟုတ္) ကဒ္ထဲတြင္ ရွိသည့္ေငြပမာဏကုန္သည္အထိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေငြလက္က်န္မရွိေတာ့ပါက CB Bank ရုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ CB Bamk ၏ ဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ တိုက္ရုိက္ ေငြျပန္ျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။ ေငြျဖည့္ရန္လိုအပ္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိ႐ွိလိုပါက ကဒ္၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ Helpdesk တယ္လီဖုန္းနံပါတ္(+၉၅၁ ၃၇၈၉၀၅) (သို႔မဟုတ္) Call Centre တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ (၁၈၇၄)သို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ ျဖစ္ေစ လူကိုယ္တုိင္သြားေရာက္၍ ျဖစ္ေစ၊ CB Bank ၏ Website မွာျဖစ္ေစ အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ပါသည္။

ေငြျပန္အမ္းလိုပါကသင္ႏွင္႔ Merchant တို႔၏သေဘာတူညီခ်က္အရ (Merchantမွေငြျပန္အမ္းမည္/မအမ္းမည္ဆိုသည္မွာ Merchant၏သေဘာအရသာျဖစ္သည္။) Merchantႏွင္႔သာဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကိစၥအတြက္ CB Bank မွတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္မလိုပါ။

မလိုအပ္ပါ။ ထုတ္ေပးထားသည္႔အခ်ိန္တြင္ ကဒ္အားအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အသင့္ျပဳလုပ္ေပးျပီးျဖစ္ပါသည္။ ကဒ္သံုးစြဲမႈ လမ္းညြန္တြင္ပါရိွေသာလမ္းညြန္ခ်က္အတိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထို႔အျပင္ကဒ္သံုးစဲြသူသည္မိမိ၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္း၍မွတ္ပံုတင္ျခင္းျဖင့္ကဒ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္(သို႔မဟုတ္)တာ၀န္ရိွမႈ(သို႔မဟုတ္) ကဒ္အစား ထိုးျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာၾကဳံေတြ႔လာပါကကဒ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ရရိွမည္။ အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမွထုတ္ေပးေသာမွတ္ပံုတင္နံပါတ္လည္းပါ၀င္ပါသည္။

ကဒ္အတြင္းသို႔ေငြျပန္လည္ျဖည့္သြင္းလိုပါက CB Bank ရံုးခ်ဳပ္(သို႔မဟုတ္)ဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ထပ္မံျဖည္႔တင္း လိုေသာပမာဏအားေပးေဆာင္၍ရယူႏိုင္ပါသည္။ သင့္အား ေငြထည့္သြင္းထားသည့္ CB Bank ေကာင္တာမွ ျဖတ္ပိုင္း တစ္ခုကို ထုတ္ေပးပါမည္။ ၎ျဖတ္ပိုင္းတြင္ ေငြျဖည့္သြင္းခမ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ေငြျဖည့္တင္းၿပီးပါက ထိုေငြအားခ်က္ခ်င္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

CB Bank ၏ EASI Travel MasterCard ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံသည့္ေနရာ၊ ေငြျဖည့္တင္းႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားကို CB Bank ၏ Website တြင္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္CB Bankမွထုတ္ေ၀ေသာ လက္ကမ္းသာေစာင္၊ ေၾကာ္ျငာစာရြက္မ်ားတြင္လည္း ၾကည့္ရွူႏိုင္ပါသည္။

ယခင္က မ႐ွိခဲ့ဖူးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္သမိုင္း၌ ႏိုင္ငံတကာတြင္သံုးစြဲႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္၍ EASI Travel MasterCard ကို CB Bank မွ ပထမဆံုးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

EASI Travel MasterCard တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ေငြအမ်ိဳးအစားမွာ USD (အေမရိကန္ေဒၚလာ) ေငြအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။

EASI Travel MasterCard ၀ယ္ယူမည့္ Customer မ်ားအေနျဖင့္ ကဒ္၀ယ္ယူလိုလ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြကိုသာယူေဆာင္ လာရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ထပ္မံေငြျဖည့္တင္းလိုပါကလည္း ထည့္သြင္းလိုေသာ USD ေငြပမာဏႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြကိုသာ ယူေဆာင္လာရပါမည္။

EASI Travel MasterCard ထဲသို႕ (USD-5000) ထက္ပိုမို၍ ထည့္သြင္းလိုပါက လိုအပ္္ေသာအေထာက္အထားမ်ားကို တင္ျပ၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

EASI Travel MasterCard ထုတ္လုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပ၌ ေငြေၾကး သံုးစြဲရာတြင္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

EASI Travel MasterCard ကို ကဒ္ပိုင္ရွင္မွ သက္တမ္း(၅)ႏွစ္မျပည့္မီတြင္ ပိတ္သိမ္းခြင့္ရွိပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ရက္ေပါင္း(၃ဝ)အတြင္းတြင္ ေငြျပန္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

Chip Card ျဖစ္သည့္အတြက္ PIN Based ရွိမွာသာ ATM တြင္ေငြထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္နံပါတ္သံုးစြဲထားျခင္း၊ ကဒ္ေပ်ာက္ဆံုးပါက ကဒ္အသစ္ထုတ္ေပးၿပီး ၄င္းကဒ္အတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္နံပါတ္အသစ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ကန္႔သတ္ထားေသာေနရာမ်ားႏွင့္ WebSite မ်ား၌ သံုးစြဲမႈကိုခြင့္မျပဳျခင္းစသည့္ လံုၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာစနစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိပါသည္။

Chip Card ျဖစ္သည့္အတြက္ PIN Based ရွိမွာသာ ATM တြင္ေငြထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္နံပါတ္သံုးစြဲထားျခင္း၊ ကဒ္ေပ်ာက္ဆံုးပါက ကဒ္အသစ္ထုတ္ေပးၿပီး ၄င္းကဒ္အတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္နံပါတ္အသစ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ကန္႔သတ္ထားေသာေနရာမ်ားႏွင့္ WebSite မ်ား၌ သံုးစြဲမႈကိုခြင့္မျပဳ ျခင္းစသည့္ လံုၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာစနစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ Online ေပၚမွ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားေပးသြင္းျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ Data မ်ား၀ယ္ယူျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္သင္တန္းတက္ရာတြင္သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔အလုပ္ကိစၥျဖင့္ သြားေရာက္ရာတြင္ အလြယ္တကူသံုးစြဲႏိုင္ျခင္း၊ Hotel သို႔ ႀကဳိတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ Online ေပၚမွ ေစ်း၀ယ္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသို႔ေဆးကုသမႈခံယူလိုသူမ်ားအတြက္လည္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစႏိုင္ျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၁) Joining Fees (or) Processing Fees (ေလွ်ာက္လႊာေၾကး)= MMK-8,000/-(က်ပ္ရွစ္ေထာင္တိတိ) for one time

(၂) Monthly Fees (လစဥ္ေၾကး) = USD-2 (အေမရိကန္ႏွစ္ေဒၚလာတိတိ) (Debited from the card balance) (First year waive)

(၃) MasterCard Logo ပါ POS တြင္အသံုးျပဳျခင္း = ၀န္ေဆာင္ခမယူပါ။

(၄) Online မွတဆင့္ေစ်း၀ယ္ျခင္း = ၀န္ေဆာင္ခမယူပါ။

(၅) Cash withdrawal at Oversea ATM Fees =USD-3(အေမရိကန္သံုးေဒၚလာတိတိ)per trasaction. (ျပည္ပ ATM တြင္ေငြသားထုတ္ယူခႏႈန္း)

(၆) Balance Inquiry Fees (လက္က်န္ေငြၾကည့္ရႈ႕ခႏႈန္း) = USD-0.5 (Oversea ATM and Local ATM) No Service Charge at www.cbbankcard.com

(၇) Reactivation Fees account deactivate =MMK-1,000/-(က်ပ္တစ္ေထာင္တိတိ) per reactivation (ကတ္ျပန္လည္သံုးစြဲရန္ေလွ်ာက္ထားခႏႈန္း)

(၈) Card Reissuance Fees =MMK-10,000/-(က်ပ္တစ္ေသာင္းတိတိ)Per reissuance (အစားထိုးကတ္အသစ္ထပ္မံထုတ္ေပးခႏႈန္း)

(၉)Reload Fees (ေငြထပ္မံျဖည့္တင္းခႏႈန္း) = ၀န္ေဆာင္ခမယူပါ။

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ (လိုက္နာရမည့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို Tems & Conditions တြင္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။)

မည္သူမဆိုထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ ထည့္သြင္းရာတြင္ ကဒ္နံပါတ္၊ ထည့္သြင္းလိုေသာေငြပမာဏႏွင့္ လိုအပ္ေသာအျခား အခ်က္အလက္မ်ားအား ေလွ်ာက္လႊာတြင္ မွန္ကန္စြာျဖည့္စြက္ရန္လိိုအပ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ျဖည့္စြက္ရာ၌ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ပါရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္းသာ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်က္အလက္မွားယြင္းျဖည့္စြက္မႈေၾကာင့္ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္ပါက ျဖည့္စြက္သူ၏တာ၀န္သာျဖစ္ပါသည္။ CB Bank မွ တာ၀န္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ CB Bank ႐ံုးခ်ဳပ္ Card Centre သို႕ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ Pin Change Form တြင္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္စြက္ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္အၾကာတြင္ လူႀကီးမင္း၏ Pin အသစ္အား ထပ္မံထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာမီတြင္ EASI Travel MasterCard Counter မ်ားတြင္ မိမိ ေျပာင္းလဲလိုေသာ Pin No. အား ကိုယ္တိုင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအား ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။